محصولات

حالت نمایش : فیلتر محصولات :

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

135*135 mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

50.7- 63.4 kg


قیمت:

ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/10/17

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

ورق ابعادی

نوع محصول:

ورق


سایز:

2500*1250 mm

ضخامت:

2.0 mm

وزن:

39.0 kg


قیمت:

ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/10/17

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

ورق ابعادی

نوع محصول:

ورق


سایز:

2000*1000 mm

ضخامت:

2.0 mm

وزن:

31.0 kg


قیمت:

ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/10/17

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

لوله های صنعتی فولادی

نوع محصول:

لوله


سایز:

1.5 اینچ mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

14.0- 34.7 kg


قطر داخلی:

48 mm

قطر خارجی:

- mm

قیمت:

ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/10/17

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

لوله های صنعتی فولادی

نوع محصول:

لوله


سایز:

1.5اینچ mm

ضخامت:

1.8 mm

وزن:

12.6 kg


قطر داخلی:

48 mm

قطر خارجی:

- mm

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

لوله های صنعتی فولادی

نوع محصول:

لوله


سایز:

1 اینچ mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

12.2- 30.2 kg


قطر داخلی:

32 mm

قطر خارجی:

- mm

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

لوله های صنعتی فولادی

نوع محصول:

لوله


سایز:

1 اینچ mm

ضخامت:

1.8 mm

وزن:

11.0 kg


قطر داخلی:

32 mm

قطر خارجی:

- mm

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

135*135 mm

ضخامت:

4.0 mm

وزن:

101.5 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

135*135 mm

ضخامت:

3.0 mm

وزن:

76.1 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

100*40 mm

ضخامت:

4.0 mm

وزن:

52.4 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

100*40 mm

ضخامت:

3.0 mm

وزن:

39.3 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

100*40 mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

26.2- 32.8 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

90*90 mm

ضخامت:

4.0 mm

وزن:

67.5 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

90*90 mm

ضخامت:

3.0 mm

وزن:

50.6 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

90*90 mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

33.8- 42.2 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

80*80 mm

ضخامت:

4.0 mm

وزن:

60.0 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

80*80 mm

ضخامت:

3.0 mm

وزن:

45.0 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

80*80 mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

30.0- 37.5 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

70*70 mm

ضخامت:

4.0 mm

وزن:

52.4 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

70*70 mm

ضخامت:

3.0 mm

وزن:

39.3 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

70*70 mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

26.2 - 32.8 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

70*70 mm

ضخامت:

1.8 mm

وزن:

23.6 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

60*60 mm

ضخامت:

3.0 mm

وزن:

33.7 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

60*60 mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

22.4 - 28.1 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

60*60 mm

ضخامت:

1.8 mm

وزن:

20.2 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

60*40 mm

ضخامت:

3.0 mm

وزن:

28.0 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

60*40 mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

18.7- 23.3 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

60*40 mm

ضخامت:

1.8 mm

وزن:

16.8 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

60*40 mm

ضخامت:

1.5 mm

وزن:

14.0 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

60*30 mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

16.8- 21.0 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

60*30 mm

ضخامت:

1.8 mm

وزن:

15.1 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

60*30 mm

ضخامت:

1.5 mm

وزن:

12.6 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

50*50 mm

ضخامت:

3.0 mm

وزن:

28.0 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

50*50 mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

18.7- 23.3 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

50*50 mm

ضخامت:

1.8 mm

وزن:

16.8 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

50*50 mm

ضخامت:

1.5 mm

وزن:

14.0 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

50*30 mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

14.9- 18.6 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

50*30 mm

ضخامت:

1.8 mm

وزن:

13.4 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

50*30 mm

ضخامت:

1.5 mm

وزن:

11.2 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

50*25 mm

ضخامت:

3.0 mm

وزن:

20.9 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

50*25 mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

14.0- 17.4 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

50*25 mm

ضخامت:

1.8 mm

وزن:

12.6 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

50*25 mm

ضخامت:

1.5 mm

وزن:

10.5 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

80*40 mm

ضخامت:

4.0 mm

وزن:

44.9 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

80*40 mm

ضخامت:

3.0 mm

وزن:

33.7 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

80*40 mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

22.4- 28.1 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

80*40 mm

ضخامت:

1.8 mm

وزن:

20.2 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

40*40 mm

ضخامت:

3.0 mm

وزن:

22.4 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

40*40 mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

14.9- 18.6 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

40*40 mm

ضخامت:

1.8 mm

وزن:

13.4 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

40*40 mm

ضخامت:

1.5 mm

وزن:

11.2 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

40*20 mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

11.1- 13.9 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

40*20 mm

ضخامت:

1.8 mm

وزن:

10 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

40*20 mm

ضخامت:

1.5 mm

وزن:

8.3 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

30*30 mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

11.1- 13.9 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

30*30 mm

ضخامت:

1.8 mm

وزن:

10 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

30*30 mm

ضخامت:

1.5 mm

وزن:

8.3 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

25*25 mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

9.2- 11.6 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

25*25 mm

ضخامت:

1.8 mm

وزن:

8.3 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

25*25 mm

ضخامت:

1.5 mm

وزن:

6.9 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

30*20 mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

9.2- 11.6 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

30*20 mm

ضخامت:

1.8 mm

وزن:

8.3 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

30*20 mm

ضخامت:

1.5 mm

وزن:

6.9 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

20*20 mm

ضخامت:

2.0 - 2.5 mm

وزن:

7.4- 9.2 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

20*20 mm

ضخامت:

1.8 mm

وزن:

6.6 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.

قوطی فولادی مستطیلی شکل

نوع محصول:

پروفیل


سایز:

20*20 mm

ضخامت:

1.5 mm

وزن:

5.5 kg


قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

99/06/30

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرماييد.