محصولات

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

97

سایز:

135*135

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

50.7- 63.4

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

64,500 - 63,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

ورق ابعادی


نوع محصول:

ورق

کد محصول:

96

سایز:

2500*1250 mm

ضخامت:

2.0

وزن تک شاخه:

39.0 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

64,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

ورق ابعادی


نوع محصول:

ورق

کد محصول:

95

سایز:

2000*1000 mm

ضخامت:

2.0

وزن تک شاخه:

31.0 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

64,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

لوله های صنعتی فولادی


نوع محصول:

لوله

کد محصول:

94

سایز:

1.5 اینچ

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

14.0- 34.7 کیلوگرم

قطر داخلی:

48 میلی متر

قطر خارجی:

-

قیمت:

64,500 - 63,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

لوله های صنعتی فولادی


نوع محصول:

لوله

کد محصول:

93

سایز:

1.5اینچ

ضخامت:

1.8

وزن تک شاخه:

12.6 کیلوگرم

قطر داخلی:

48 میلی متر

قطر خارجی:

-

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

لوله های صنعتی فولادی


نوع محصول:

لوله

کد محصول:

92

سایز:

1 اینچ

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

12.2- 30.2 کیلوگرم

قطر داخلی:

32 میلی متر

قطر خارجی:

-

قیمت:

64,500 - 63,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

لوله های صنعتی فولادی


نوع محصول:

لوله

کد محصول:

91

سایز:

1 اینچ

ضخامت:

1.8

وزن تک شاخه:

11.0 کیلوگرم

قطر داخلی:

32 میلی متر

قطر خارجی:

-

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

89

سایز:

135*135

ضخامت:

4.0

وزن تک شاخه:

101.5 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

62,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

88

سایز:

135*135

ضخامت:

3.0

وزن تک شاخه:

76.1 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

62,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

87

سایز:

100*40

ضخامت:

4.0

وزن تک شاخه:

52.4 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

62,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

86

سایز:

100*40

ضخامت:

3.0

وزن تک شاخه:

39.3 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

62,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

85

سایز:

100*40

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

26.2- 32.8 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

64,500 - 63,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

84

سایز:

90*90

ضخامت:

4.0

وزن تک شاخه:

67.5 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

62,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

83

سایز:

90*90

ضخامت:

3.0

وزن تک شاخه:

50.6 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

62,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

82

سایز:

90*90

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

33.8- 42.2 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

64,500 - 63,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

81

سایز:

80*80

ضخامت:

4.0

وزن تک شاخه:

60.0 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

62,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

80

سایز:

80*80

ضخامت:

3.0

وزن تک شاخه:

45.0 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

62,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

79

سایز:

80*80

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

30.0- 37.5 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

64,500 - 63,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

78

سایز:

70*70

ضخامت:

4.0

وزن تک شاخه:

52.4 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

62,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

77

سایز:

70*70

ضخامت:

3.0

وزن تک شاخه:

39.3 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

62,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

76

سایز:

70*70

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

26.2 - 32.8 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

64,500 - 63,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

75

سایز:

70*70

ضخامت:

1.8

وزن تک شاخه:

23.6 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

74

سایز:

60*60

ضخامت:

3.0

وزن تک شاخه:

33.7 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

62,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

73

سایز:

60*60

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

22.4 - 28.1 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

64,500 - 63,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

72

سایز:

60*60

ضخامت:

1.8

وزن تک شاخه:

20.2 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

71

سایز:

60*40

ضخامت:

3.0

وزن تک شاخه:

28.0 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

62,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

70

سایز:

60*40

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

18.7- 23.3 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

64,500 - 63,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

69

سایز:

60*40

ضخامت:

1.8

وزن تک شاخه:

16.8 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

68

سایز:

60*40

ضخامت:

1.5

وزن تک شاخه:

14.0 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

67

سایز:

60*30

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

16.8- 21.0 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

64,500 - 63,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

66

سایز:

60*30

ضخامت:

1.8

وزن تک شاخه:

15.1 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

65

سایز:

60*30

ضخامت:

1.5

وزن تک شاخه:

12.6 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

64

سایز:

50*50

ضخامت:

3.0

وزن تک شاخه:

28.0 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

62,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

62

سایز:

50*50

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

18.7- 23.3 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

64,500 - 63,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

61

سایز:

50*50

ضخامت:

1.8

وزن تک شاخه:

16.8 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

59

سایز:

50*50

ضخامت:

1.5

وزن تک شاخه:

14.0 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

57

سایز:

50*30

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

14.9- 18.6 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

64,500 - 63,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

56

سایز:

50*30

ضخامت:

1.8

وزن تک شاخه:

13.4 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

55

سایز:

50*30

ضخامت:

1.5

وزن تک شاخه:

11.2 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

54

سایز:

50*25

ضخامت:

3.0

وزن تک شاخه:

20.9 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

62,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

52

سایز:

50*25

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

14.0- 17.4 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

64,500 - 63,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

51

سایز:

50*25

ضخامت:

1.8

وزن تک شاخه:

12.6 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

50

سایز:

50*25

ضخامت:

1.5

وزن تک شاخه:

10.5 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

49

سایز:

80*40

ضخامت:

4.0

وزن تک شاخه:

44.9 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

62,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

47

سایز:

80*40

ضخامت:

3.0

وزن تک شاخه:

33.7 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

62,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

46

سایز:

80*40

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

22.4- 28.1 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

64,500 - 63,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

45

سایز:

80*40

ضخامت:

1.8

وزن تک شاخه:

20.2 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

44

سایز:

40*40

ضخامت:

3.0

وزن تک شاخه:

22.4 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

62,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

43

سایز:

40*40

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

14.9- 18.6 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

64,500 - 63,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

42

سایز:

40*40

ضخامت:

1.8

وزن تک شاخه:

13.4 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

41

سایز:

40*40

ضخامت:

1.5

وزن تک شاخه:

11.2 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

40

سایز:

40*20

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

11.1- 13.9 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

64,500 - 63,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/29

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

39

سایز:

40*20

ضخامت:

1.8

وزن تک شاخه:

10 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

38

سایز:

40*20

ضخامت:

1.5

وزن تک شاخه:

8.3 کیلوگرم

قطر داخلی:

-

قطر خارجی:

-

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

37

سایز:

30*30

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

11.1- 13.9 کیلوگرم

قطر داخلی:

0

قطر خارجی:

0

قیمت:

65,000 - 64,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/28

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

36

سایز:

30*30

ضخامت:

1.8

وزن تک شاخه:

10 کیلوگرم

قطر داخلی:

0

قطر خارجی:

0

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

35

سایز:

30*30

ضخامت:

1.5

وزن تک شاخه:

8.3 کیلوگرم

قطر داخلی:

0

قطر خارجی:

0

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

34

سایز:

25*25

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

9.2- 11.6 کیلوگرم

قطر داخلی:

0

قطر خارجی:

0

قیمت:

65,000 - 64,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/28

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

33

سایز:

25*25

ضخامت:

1.8

وزن تک شاخه:

8.3 کیلوگرم

قطر داخلی:

0

قطر خارجی:

0

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

32

سایز:

25*25

ضخامت:

1.5

وزن تک شاخه:

6.9 کیلوگرم

قطر داخلی:

0

قطر خارجی:

0

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

31

سایز:

30*20

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

9.2- 11.6 کیلوگرم

قطر داخلی:

0

قطر خارجی:

0

قیمت:

65,000 - 64,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/28

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

30

سایز:

30*20

ضخامت:

1.8

وزن تک شاخه:

8.3 کیلوگرم

قطر داخلی:

0

قطر خارجی:

0

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

29

سایز:

30*20

ضخامت:

1.5

وزن تک شاخه:

6.9 کیلوگرم

قطر داخلی:

0

قطر خارجی:

0

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

28

سایز:

20*20

ضخامت:

2.0 - 2.5

وزن تک شاخه:

7.4- 9.2 کیلوگرم

قطر داخلی:

0

قطر خارجی:

0

قیمت:

65,000 - 64,500 ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/28

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

27

سایز:

20*20

ضخامت:

1.8

وزن تک شاخه:

6.6 کیلوگرم

قطر داخلی:

0

قطر خارجی:

0

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22

قوطی فولادی مستطیلی شکل


نوع محصول:

پروفیل

کد محصول:

26

سایز:

20*20

ضخامت:

1.5

وزن تک شاخه:

5.5 کیلوگرم

قطر داخلی:

0

قطر خارجی:

0

قیمت:

- ریال

    آخرین بروز رسانی قیمت:

98/03/22