آلبوم تصاویر

ششمین نمایشگاه بین المللی لوله و پروفیل تهران

تعداد تصاویر:

5

98/07/18

توضیحات:

شرکت در جلسه هم اندیشی صادرات98/03/11در محل سندیکا

تعداد تصاویر:

2

98/03/18

توضیحات:

انواع لوله های تولیدی

تعداد تصاویر:

2

98/02/10

توضیحات:

قوطی مستطیلی

تعداد تصاویر:

3

98/02/10

توضیحات:

پروفیل قوطی مربعی

تعداد تصاویر:

4

98/02/10

توضیحات:

نمایشگاه بین المللی

تعداد تصاویر:

5

98/02/10

توضیحات: