تغییر اقتصاد نفتی به همین سادگی نیست

98/02/02

کشورهای تولیدکننده نفت خاورمیانه به نظاره آب رفتن سهم خود از بازار نفت نشسته‌اند. تولید آمریکا رو به رشد است و روند رشد آن هیچ نشانی از ملایم شدن ندارد و همزمان، تغییرات جوی و پیشرفت فناوری انرژی پاک، ممکن است رشد تقاضا برای نفت را تا اواسط قرن جاری متوقف کند.

1 / 3